Innloggingsside for Bibliotekstatistikk

Logg inn

Bruk av statistikksystemet - bokmål

Skriv inn brukernavn og passord og klikk på "Logg inn". Etter innloggingen kommer statistikksidene. Første side har en meny med ulike valg.

 • Målform: Velg "Nynorsk" dersom du ønsker skjema og veiledning på nynorsk.
 • Utfylling av felt: Skriv inn tall uten mellomrom, tegn eller kommentarer.
 • Gå til neste skjemaside: Klikk på den orange pila øverst eller nederst til høyre på siden. Den siden man forlater blir da lagret.
 • Gå tilbake til forrige skjemaside: Vi anbefaler ikke å bruke nettleserens tilbakepil for å gå tilbake i skjemaet. Lagre i stedet siden du er på og klikk på menyvalget "Hovedmeny". Bla så i skjemaet forfra.
 • Rettelser: Rettelser og oppdateringer kan foretas fram til svarfristen er utløpt.
 • Automatiske kontroller: Det er innført elektroniske kontroller til mange av feltene i statistikkskjemaet. Dataene som registreres sammenliknes med dataene som ble registrert året før. Hvis det er store endringer i tallene, vil det komme opp et varsel og et kommentarfelt i tilknytning til aktuelle felt. Hvis tallet en har forsøkt å registrere er feil, så retter en det. Hvis tallet er korrekt, legger en inn en kort kommentar i kommentarfeltet som kommer til syne. Det vil da være mulig å få lagret siden..
 • Veiledning: Det er veiledning på hver side i skjemaet. Klikk på "Hjelpetekster og veiledning til skjemasiden" på grønn linje.

Bruk av statistikksystemet - nynorsk

Skriv inn brukarnamn og passord og klikk på "Logg inn". Etter innlogginga kjem statistikksidene. Første side har ein meny med ulike val.

 • Målform: Vel "Nynorsk" dersom du ynskjer skjema og rettleiing på nynorsk.
 • Utfylling av felt: Skriv inn tal utan mellomrom, teikn eller kommentarar.
 • Gå til neste skjemaside: Klikk på den oransje pila øvst eller nedst til høgre på sida. Den sida som du forlet blir då lagra.
 • Gå tilbake til førre skjemaside: Vi tilrår ikkje å bruke nettlesaren sin tilbakepil for å gå tilbake i skjemaet. Lagre i staden sida du er på og klikk på menyvalet "Hovudmeny". Bla så i skjemaet frå starten.
 • Rettingar: Du kan rette og oppdatere fram til svarfristen er ute.
 • Automatiske kontrollar: Det er laga elektroniske kontrollar til mange av felta i statistikkskjemaet. Data ein registrerar blir samanlikna med data som blei registrert året før. Viss det er store endringar i tala, kjem det opp eit varsel og eit kommentarfelt ved aktuelle felt. Viss talet ein har forsøkt å registrere er feil, så rettar ein det. Viss talet er rett, legg ein inn ein kort kommentar i kommentarfeltet som kjem til syne. Det vil då la seg gjere å få lagra skjemasida.
 • Rettleiing: Det er rettleiing på kvar side i skjemaet. Klikk på "Hjelpetekster og rettleiing til skjemasida" på grøn linje.